Oblici rada

NAČINI RADA

Edukacija je organizirana na način da omogući edukacije iz Geštalt psihoterapije i sastoji se od slijedećih načina rada: grupe edukanata (“vršnjačke grupe”), osobno terapijsko iskustvo- individualno i u grupi, supervizija, radionice, seminari i predavanja.

EAPTI Psihika ima Odbor za studentske predstavnike koji se sastoji od po jednog (1) predstavnika svake edukativne grupe.

 

GRUPE EDUKANATA (“VRŠNJAČKE GRUPE”)

Povremeno, edukanti osnivaju male grupe fokusirane na posebne teme koje su se pojavile na sastancima, radionicama ili seminarima. Grupe su nezavisne. Tokom godine, edukanti se sastaju bez prisustva trenera i prema razini svog treninga oni vježbaju: geštalt eksperimente, terapeutske vještine, pripremu za ispit itd.

OSOBNO TERAPIJSKO ISKUSTVO- INDIVIDUALNO I U GRUPI

Tijekom četverogodišnjeg programa od edukanata se zahtijeva pohađanje individualne i grupne terapije da bi radili na individualnim problemima, doživjeli geštalt psihoterapiju iz perspektive klijenta i vidjeli jednog ili više terapeuta kao modele terapeutske uloge.

Od edukanata se očekuje da individualnu terapiju pohađaju kod licenciranih geštalt terapeuta koji se nalaze na listi terapeuta Psihike d.o.o.

Slijedeći odnosi nisu dozvoljeni: psihoterapeut/ učitelj, psihoterapeut/ supervizor, psihoterapeut/ procjenjivač.

Studentima je prezentirana lista terapeuta kojima se mogu obratiti za individualnu psihoterapiju. Razlog odvajanja psihoterapijskih odnosa od drugih odnosa koji su primarno usmjereni ka terapiji, treningu, superviziji i procjeni su: zaštita edukanata od potencijalne moći zloupotrebe od strane terapeuta; osiguravanje sigurne sredine (sigurnih uvjeta) za rad; zaštita terapeutskih odnosa od nepotrebnog pritiska; zaštita privatnosti itd.

 

SUPERVIZIJA

Od edukanata se očekuje da sudjeluju u supervizijama na trećoj i četvrtoj godini edukacije. Edukanti tu izlažu pitanja koja se javljaju tokom primjene geštalt tehnika u terapijskom rada (tokom rada kao geštalt terapeut u edukaciji).

Cilj supervizijskog rada je praćenje i razvoj edukanata u praksi. Rad se odvija kroz administrativne, edukativne i savjetodavne komponente. Administrativna komponenta je orijentirana na potrebe konteksta u kojem edukant radi. Edukativna komponenta je usmjerena na pružanje znanja, dok je savjetodavna orijentirana na specifične probleme edukanata, sadržaje i dileme obično u vezi klijenata, ali i o samim edukantima u svojoj terapeutskoj ulozi.

RADIONICE, SEMINARI I PREDAVANJA

Kroz predavanja i radionice i seminare, učitelji škole posebne teme prezentiraju polaznicima.